HOME | 로그인 회원가입 | 태평백화점 
[공지사항] 보안경고 창이 계속 뜰때 조치사항
| 생선/오징어| 해물/조개류| 굴비| 냉동수산물| 김/미역류| 멸치/황태/기타
| 안주/진미류| 제수용건식품     
 

영광 굴비(국내산)
20미(1.7kg)
78,000 원

냉동 새우살(중국산)
200g
5,900 원

냉동 칵테일 새우살(중국산)
200g
7,900 원

홍합살(중국산)
100g
1,800 원
    
 

논우렁살(국내산)
200g
6,900 원

바지락살(중국산)
100g
3,500 원

미더덕(국내산)
100g
1,800 원

피홍합(국내산)
1팩/100g
350 원
    
 

새꼬막(국내산)
100g
1,580 원

생물연어(노르웨이산)
100g
5,000 원
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
[1][2][3][45